Evropské normy

Všeobecné požadavky
Všechny ochranné rukavice musí odpovídat EN 420 – Všeobecným požadavkům na rukavice. Výjimky jsou pouze u elektro rukavic a rukavic pro jednorázové použití (zdravotní jednorázové rukavice). 

EN 420 stanoví minimální požadavky na rukavici. Ke každé rukavici musí být připojeny informace pro uživatele s pokyny pro skladování a transport, čištění, užívání a likvidaci. V této základní normě jsou stanoveny doporučené hodnoty pro chrom VI (max. 10 mg/kg) a hodnotu ph (mezi 3,5 a 9,5). EN 420 dále předpokládá test pohyblivosti prstů (min. 0, max. 5) pro ochrannou rukavici.

Kategorie
Aby bylo možno vyhovět nejrůznějším požadavkům průmyslových oblastí, jsou ochranné rukavice rozděleny do 3 skupin:

Kategorie I          minimální rizika
Nízké požadavky na ochranu
Kategorie II   střední rizika
K ochraně např. proti mechanickým nebezpečím
Kategorie III   vysoká rizika
Ochrana před nevratným poškozením a smrtelným nebezpečím např. poškození chemikáliemi, teplem, chladem, záření, proudem

Na základě tohoto rozdělení následuje přiřazení speciální normy vč. příslušného označení a dokumentace rukavice. Zpravidla jsou ochranné rukavice pro oblast průmyslu zařazeny minimálně do kategorie II.

Na pozadí těchto kategorií stojí mimo jiné také předpisy pro schvalování a dokumentaci k výrobkům. Ve směrnici pro výrobce PSA 89/686/EHS jsou uvedeny základní požadavky a zařazení do jednotlivých kategorií.

Kategorie                                  Požadavky
Kategorie I       Prohlášení o shodě
Kategorie II       Prohlášení o shodě
+ jednorázové osvědčení pro homologaci prototypu
Kategorie III   Alt. A   Prohlášení o shodě
+ jednorázové osvědčení pro homologaci prototypu
    Alt. B   Prohlášení o shodě
+ roční osvědčení o homologaci prototypu 
+ ISO 900ff

Výrobce ochranných rukavic musí na požádání předložit odpovídající dokumentaci.

Firma DG Tachov splňuje díky své filozofii poskytování kvality i ty nejnáročnější požadavky zákazníků, protože se rozhodla jít obtížnější cestou. Výrobky DG Tachov schvalovány prostřednictvím homologace prototypu. Další plus v zajišťování bezpečnosti, kterého by se uživatel rukavic neměl vzdávat.

piktagramy

TABULKA – OZNAČENÍ RUKAVIC
EN 388 – Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
Do kategorie II musí být piktogram s označením jednotlivých zkoušek umístěn
- na ochranné rukavici
- na návodu k použití
- na obalu

en 388 piktsgram

teprve jsou-li tyto předpoklady splněny, můžete si být jisti, že vlastníte ochrannou rukavici dle kategorie II nebo vyšší. Musí být dodrženo pořadí úrovní výkonu a číslice musí být uvedeny na rukavici vedle pikrogramů speciální normy.

Level X znamená, že zkouška u této rukavice není proveditelná.

EN 374 – Ochranné rukavice proti chemickým a bakteriologickým rizikům
Od roku 2004 je platné nové znění EN 374. Podle ní se chemické ochranné rukavice dělí na plnohodnotné a jednoduché chemické ochranné rukavice. Nový je rovněž seznam 12 zkušebních chemikálií. Plnohodnotná chemická ochranná rukavice musí vykazovat u minimálně 3 zkušebních chemikálií permeaci level 2. Proto už nemohou být mnohé ochranné rukavice na základě svého složení a tloušťky vrstvy považovány za plnohodnotné chemické ochranné rukavice. U nitrilových jednorázových rukavic už rovněž nestačí standardní tloušťka vrstvy 0,1mm.

374

Chemická ochranná rukavice chrání před bakteriemi a plísněmi, vykazuje-li minimálně penetrační level II.
Chemická ochranná rukavice deklarovaná jako jednoduchá chemická ochrana, může zcela chránit proti definovaným nebezpečným látkám, ale je potřeba vyjádření o její chemické odolnosti od výrobce.

Definice pojmů k EN 374

Permeabilita
- je to molekulární průnik rukavice. Na molekulární úrovni se určuje průnik v minutách
Level 1 ≥ 10 min
Level 2 ≥ 30 min
Level 3 ≥ 60 min
Level 4 ≥ 120 min
Level 5 ≥ 240 min
Level 6 ≥ 480 min
Pro stanovení přesné doby nošení protichemické ochranné rukavice nestačí provedení zkoušky dle normy. Na dobu odolnosti mají podstatný vliv faktory jako je teplota a natažení. DG Tachov proto doporučuje z důvodu bezpečnosti brát v úvahu 25% uvedené odolnosti.

374 definic epojmu 01

defini 374 graf 02

 Penetrace
- je to mikroskopická propustnost ochranné rukavice, to znamená, že protichemická ochranná rukavice vykazuje díru nebo trhlinu

penetzrace

DG Tachov provede penetrační testy vzduchotěsnosti a voděodolnosti dle EN 374. tyto jsou povinně předepsány pro protichemické ochranné rukavice. Zatímco trikotové protichemické ochranné rukavice testem vzduchotěsnosti projdou, při testu voděodolnosti se často zjistí, že tyto rukavice nejsou těsné.

Bobtnání
- k bobtnání může dojít nezávisle na permeaci a penetraci. Nabobtnaná ochranná rukavice je ovšem nepoužitelná, proto by se měly používat jen ochranné rukavice s minimálním bobtnáním. Bobtnání probíhá podle dané chemikálie, se kterou přišla ochranná rukavice do styku.
DG Tachov bere svou vedoucí úlohu na trhu vážně a ačkoliv to norma EN 374 nepředepisuje, přijalo bobtnání jako metodu měření a doporučuje jen ochranné rukavice s bobtnáním nižším než 15%.

BOBTNANI 01

penetrace bubliny

EN 407 – Ochranné rukavice proti tepelným rizikům
Tato norma definuje tepelné vlastnosti ochranných rukavic na ochranu před horkem a nebo plameny. Zároveň jsou předepsány minimálně úrovně 1 pro odolnost proti oděru a roztrhnutí podle EN 388 pro ochranné rukavice proti tepelným rizikům.

407 piktagram

Ochranné rukavice podle EN 407 by měly být těžko vznětlivé. Materiál, ze kterého jsou ochranné rukavice vyrobeny, smí pouze velmi pomalu vodit teplo, aby byl zajištěn ochranný účinek proti sálavému, konvenčnímu a kontaktnímu horku. Kromě toho musí vykazovat vysokou teplotní odolnost (netavit se, nesmršťovat se nebo nerozpadat se při zatížení vysokou teplotou). Norma EN 407 neplatí pro specifické aplikace ochranných rukavic proti vysokým teplotám (např. hlášení požáru nebo sváření).
Norma EN 407 informuje o chování ochranné rukavice při působení horka nebo plamenů formou šesti úrovní:
A – Chování při hoření – tato úroveň informuje o čase, po který materiál dále hoří nebo žhne poté, co byl od zkušebního tělesa odstraněn plamen. Švy ochranné rukavice se nesmí uvolnit po době hoření 15 sekund
B – Kontaktní teplo – nejčastěji používaná úroveň v této normě je kontaktní teplo. Tím se rozumí prahová hodnota času v sekundách při stanovené kontaktní hodnotě (100, 250, 350 a 500°C), přičemž nárůst nesmí být vyšší než 10°C za 15 sekund.

Protože v praxi není kontaktní doba nebo i přesná teplota materiálu známá, měla by se vždy brát vyšší úroveň u kontaktního tepla. Citlivost na teplo je velmi individuální, proto si musí osoba, která bude rukavice nosit, sama vyzkoušet, které jí nejvíce vyhovují.

C – Konvektivní teplo – tato úroveň informuje o době, o kterou dokáže ochranná rukavice zpozdit přenos tepla z plamenu. Výkonnostní úroveň se udává pouze tehdy, dosáhne-li se v oblasti chování při hoření úrovně 3 nebo 4.
D – Sálavé teplo – tato úroveň udává dobu, o kterou dokáže ochranná rukavice zpozdit přenos tepla ze zdroje sálavého tepla. Výkonnostní úroveň se udává pouze tehdy, dosáhne-li se v oblasti chování při hoření úrovně 3 nebo 4.
E – Odolnost proti malým kapkám kapalného kovu – tato úroveň informuje o počtu kapek tekutého kovu, které jsou potřebné pro ohřátí ochranné rukavice na určitou teplotu. Výkonnostní úroveň se udává pouze tehdy, dosáhne-li se v oblasti chování při hoření úrovně 3 nebo 4.
F – Odolnost proti velkým množstvím kapalného kovu – tato úroveň informuje o množství kapalného kovu, které by bylo nutné pro narušení PVC fólie (která má simulovat lidskou pokožku), která je napnutá za vzorkovou ochrannou rukavicí. Tato zkouška se provádí s roztaveným železem, v případě potřeby se však musí provést s jiným kovem.

Výroba a zpracování potravin
V případě využití ochranných rukavic při výrobě a zpracování potravin musí být dodržovány specifické předpisy. Na evropské úrovni platí 1935/2004/EHS. Tato stanoví obecně požadavky a je platná i pro OOPP. Ochranné rukavice prochází dodatečnou zkouškou a nesmí na potraviny přenést žádnou svou složku.
Pokud ochranná rukavice tyto požadavky splňuje, pak se na balení umístí odpovídající piktogram. Piktogram smí být přitom používán dle 1935/2004/EHS nebo alternativně dle národního předpisu (např. značka RAL).

potraviny

Zvláštní pokyny: Dle směrnice postačuje, pokud prodejce ochranných rukavic předloží potvrzení dodavatele. DG Tachov nechává své ochranné rukavice přezkoušet nezávislým certifikovaným institutem na snášenlivost s potravinami a to tak, že je provedena skutečná zkouška. Při ní se testuje, zda se vlivem oleje, alkoholu nebo tekutých látek neuvolňují složky rukavice.