Chemická odolnost

Tato tabulka uvádí pouze všeobecné informace. Buďte opatrní. Odolnost rukavic je ovlivněna i jinými faktory, jako je teplota, koncentrace produktu, doba ponoření apod. Pro specifická použití doporučujeme před použitím rukavice vyzkoušet.


Chemické testy podle EN 374-1:2003

KÓD CHEMIKÁLIE CAS ČÍSLO KLASIFIKACE
Metanol  67-56-1  Primární alkoholy 
Aceton  67-64-1  Ketony 
Acetonnitri  75-05-8  Nitrilové sloučeniny 
Dichlormethan  75-09-2  Chlorované parafíny 
Disulfid uhlíku  75-15-0  Organické látky se sírou 
Toluen  108-88-3  Aromatické uhlovodíky 
Diethilamín  109-89-7  Amíny 
Tetrahydrofuran  109-99-9  Heterocyklické a etherové látky 
Etyl acetát  141-78-6  Estery 
n-Heptan  142-85-5  Nasycené uhlovodíky 
Hydroxid sodný 40%  1310-73-2  Anorganické báze 
Kyselina sírová 96%  7664-93-9  Anorganické a minerální kyseliny 


Klasifikace výkonostní úrovně

VÝKONOSTNÍ ÚROVNĚ PROSTUPNOSTI MĚŘENÝ ČAS POUŽITELNOSTI (min)
10 
30 
60 
120 
240 
480